Ajax loader
China: Emperor Wanli, 14th ruler of the Ming Dynasty (r. 1572-1620).
Emperor Wanli, 14th ruler of the Ming Dynasty (r. 1572-1620).
Personal Name: Zhu Yijun, Zhu Yìjun.
Posthumous Name: Xiandi, Xiandì.
Temple Name: Shenzong, Shénzong.
Reign...
of 1
Open Lightbox